Asbestkeuring

Tel 0477 61 86 05

logo asbestkeuring asbestattest

Algemene Voorwaarden

 

Algemene factuurvoorwaarden

1. Alle klachten en opmerkingen dienen schriftelijk geformuleerd te worden, per aangetekend schrijven overgemaakt en dit binnen de acht dagen van ontvangst van de facturen. Na deze termijn worden klachten als laattijdig en onbestaande beschouwd.

2. De facturen zijn betaalbaar uiterlijk op hun vervaldag niet betaling op de gestelde vervaldag geeft aanleiding tot een conventionele rente van 8%per jaar op verschuldigde sommen, zonder aanmaning, vanaf de dag van facturatie tot tot de dag der algehele betaling, desgevallend na gerechtelijke invordering, bovendien zal het hoofdbedrag vermeerderd worden met een minimum van 125 euro en een maximum van 1875 euro met 10% van de hoofdbedragen , dit ten titel van conventionele schadevergoeding zonder dat een voorafgaande aanmaning is vereist.

3. In geval van geschillen zijn enkel rechtbanken van Ieper bevoegd, met uitsluiting van de rechtbanken van welk arrondissement dan ook
« Btw-tarief : bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van 1 maand vanaf de ontvangst van de factuur,
wordt geacht de klant te erkennen dat:

(1) de werken worden verricht aan een woning waaraan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste 10 jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning , na uitvoering van die werken , uitsluitend of noodzakelijk als privé woning wordt gebruikt en
(3) de werken worden versterkt en gefactureerd aan een eind verbruiker. Wanneer minstens 1 van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, intresten en geldboeten.